Vedtægter

§1. Navn, hjemsted og stiftelsesdato.

Klubbens navn er GVB77. Klubbens hjemsted er Vindruevej 2, 2400 København NV, og klubben har hjemmebane i Bowlernes Hal, Grøndal Multi Center.

§2. Klubbens tilhørsforhold.

Klubben er tilsluttet DBwF ( Danmarks Bowling Forbund ), der nationalt er tilsluttet DIF ( Danmarks Idræts Forbund ) og internationalt WTBA ( World Tenpin Bowling Association ) og ( Nordisk Bowlingforbund ).

Klubben er tilknyttet Grøndalsvænge Fritidsforening.

§3. Klubbens formål.

Klubbens formål er, gennem et seriøst og samvittighedsfuldt arbejde, at oplære og dygtiggøre sine medlemmer indenfor bowlingsporten, samt deltage i turneringer, stævner og lignende.

§4. Optagelse af medlemmer.

I GVB77 kan optages medlemmer fra Grøndalsvænge Haveboligforening samt andre interesserede.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, der forpligter sig til at overholde klubbens vedtægter og reglementer. Indmeldelsen skal ske skriftligt, og for umyndiges vedkommende ved skriftlig godkendelse af forældremyndighedens indehaver.

Nye aktive medlemmer skal selv betale deres første licens.

Såfremt der optages medlemmer under 15 år, skal klubbens ledere indhente børneattest i henhold til gældende lovgivning.

Gebyrer og afgifter til holdkampe, samt spillerlicens for aktive medlemmer betales af klubben. Passive medlemmer, som ønsker spillerlicens, skal selv betale denne.

§5. Overgang fra aktiv til passiv.

I tilfælde af at et medlem melder sig passiv i løbet af sæsonen, kan det kun ske på en varighed på min. 3 mdr.

Melder et medlem sig aktiv igen mere end et halvt år efter at man er gået over til passiv, skal medlemmet selv betale sin næste licens.

Medlemmer som grundet sygdom e.lign. i en periode har været passive medlemmer og som ønsker at genindtræde som aktive, skal ikke selv betale licens ved skift af medlemsstatus.

§6. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker udgifter i forbindelse med kampe, licencer samt 1 times træning pr. uge.

Medlemmer som ønsker at træne mere end 1 time pr. uge, kan gøre dette ved at bestille baneleje i klubben. Udgiften til dette betales af medlemmet selv. Bestiller man ekstra banetime, er dette bindende for den periode som er opsigelsesperioden for klubben overfor Bowlernes hal. Klubben opkræver et månedligt beløb, svarende til en halv banetime (såfremt man er 2 som deler en bane), hvilket p.t. svarer til kr. 120,00 pr måned.

Kontingentet skal for aktive medlemmer betales månedsvis forud den første hverdag i måneden. Kontingentet skal for passive medlemmer betales kvartalsvis forud den første hverdag i kvartalet.

Har man ikke betalt kontingent inden månedens udgang, vil der blive udsendt en påmindelse med et rykkergebyr på 20 kr., hvorpå man har 14 dage til at betale, da man ellers ikke kan deltage i nogle af klubbens aktiviteter såsom træning og kampe. Har man stadig ikke betalt, vil der blive udsendt en ny påmindelse med et rykkergebyr på 50 kr., hvorpå man har 14 dage til at betale, da man ellers vil blive ekskluderet jf. §8. Rykkergebyret kan kun ændres på den ordinære generalforsamling.

§7. Udmeldelse.

Ved udmeldelse af klubben, skal licenskortet afleveres til klubbens kasserer til videre befordring.

Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til den efterfølgende 1. i måneden. Sker udmeldelsen f.eks. den 7/9 er den først gældende fra den 1/11, og man hæfter for kontingentet indtil da.

§8. Eksklusion.

Når et medlem er i kontingentrestance og ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter forfaldsdato, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis medlemmet forinden har fået 2 påmindelser.

Et medlem, som modarbejder klubben og dens vedtægter og reglementer, kan ekskluderes af bestyrelsen. Denne afgørelse kan skriftligt appelleres til førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse da er endelig.

§9. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts. Indkaldelsen skal ske skriftligt med en måneds varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab, indkomne forslag, samt dagsorden skal fremlægges 7 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer der er i restance kan ikke opnå tale og stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem i klubben i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret. Der kan afgives fuldmagt til et andet medlem, men det skal være meddelt bestyrelsen inden generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettiget medlemmer, jf.. dog § 13. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men hvis der blot er et medlem der forlanger skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. Ved eksklusionssager skal afstemningen ske skriftlig.

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for del forløbne år.

3. Præsentation og godkendelse af regnskab og status for det forløbne år.

4. Fastsættelse af kontingent. Præsentation og godkendelse af budget for det indeværende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg.
Kandidater kan kun vælges ved tilsagn fra vedkommende, evt. skriftligt hvis vedkommende ikke er tilstede.

Formand (vælges for 2 år på lige år)
Sekretær (vælges for 2 år på lige år)
Kasserer (vælges for 2 år på ulige år)
Spilleleder (vælges for 2 år på ulige år)
Bestyrelsesmedlem (vælges for 1 år)
Suppleant (vælges for 1 år)
Revisor (vælges for 1 år)
Revisorsuppleant (vælges for 1 år)

7. Fremtidigt virke.

8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 18 år og være aktive medlemmer.

Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer herefter sig selv.

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette, ledsaget af motiveret dagsorden. Disse medlemmer skal møde op på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§11. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

Stk. 2.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk.3.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§12. Regnskab.

Klubbens regnskab er fra den 1/1 – 31/12. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Regnskab forelægges med revisors påtegning, på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Alle ind og udbetalinger skal ske gennem kassereren, som fører det ind i regnskabet.

Klubbens beholdning indsættes i et anerkendt pengeinstitut. Dog må kassereren ligge inde med en beholdning på op til kr.5.000,00.

Kassereren fører medlemsbog med navne, fødselsdato, adresser og telefonnumre. Alle ændringer af adresser og telefonnumre skal meddeles kassereren.

§13 Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, uanset antal fremmødte og ved simpelt flertal.

§14. Klubbens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan ikke opløses så længe 10 medlemmer ønsker at fortsætte dens virke.

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder eventuelle aktiver Grøndalsvænge Fritidsforening.

§15. Klubbens ansvar.

Klubben og dermed klubbens bestyrelse kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for skader der påføres spillere eller forvoldes af disse, selvom dette sker under et af klubbens afviklet arrangement.

§16.

Indtræffer situationer, som ikke er omfattet af disse love, er bestyrelsen bemyndiget til, at handle efter sin overbevisning.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2018.

 

One Reply to “Vedtægter”

  1. Pingback: Ajourførte vedtægter | GVB77